Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1292

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1292
Прието с Протокол №   59/04.05.2007 г.

 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

    1. Дава съгласие да бъдат увеличени средствата за работна заплата, заложени в план-сметката на ОП “Пътно поддържане и сигнализация” за 2007 г. с 24 700 лева.
    Увеличението на средствата за работна заплата да бъде извършено за сметка на трансформиране на разходите по параграфи в рамките на гласувания общ бюджет за 2007 г.
    2. План-сметката за разходите на ОП “Пътно поддържане и сигнализация” за 2007 г. да се коригира, както следва:

 

 

било

става

§ 0100

заплати на персонала

352 600

377 300

§ 0200

други възнаграждения и плащания

6 000

6 500

 

 

било

става

§ 1015

разходи за материали

1 625 210

1 599 270

§ 1091

други разходи СБКО без тези по §0205

10 580

11 320