Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1292

Прието с Протокол № 61/14.07.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.61, ал.1 и чл.59 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Одобрява Рамково споразумение за сътрудничество с СНЦ „Индустриален клъстер ЕЛЕКТРОМОБИЛИ”.
2. Възлага на Кмета на Община Русе да подпише споразумението по точка 1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Днес, ………………2011 г. между:

ОБЩИНА РУСЕ, със седалище и адрес на управление: гр.Русе, ул.”……………”, ЕИК по БУЛСТАТ …………………., представлявана от Божидар Иванов Йотов – Кмет, наричана по-долу Общината, от една страна

и

Сдружение с нестопанска цел „Индустриален клъстер ЕЛЕКТРОМОБИЛИ”, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, ул. „Алабин” № 16-20, регистрирано по фирмено дело № 668/2009 на Софийски градски съд, ЕИК по БУЛСТАТ 175815607, представляван от Илия Макариев Левков – Председател на УС, наричано по-долу ИКЕМ, от друга страна,
се сключи настоящото споразумение за следното:

І. ЦЕЛИ
Чл.1. Страните по настоящото споразумение обединяват усилията си за сътрудничество за:
1) Реализиране на публично-частно партньорство в клъстерния подход за развитие на местната общност: бизнес организация – общинска администрация;
2) Изготвяне на модел на „Зелена община”, в която да се осигури изграждането на зарядни станции за електромобили, като за зареждането им се използва електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници;

ІІ. ПРЕДМЕТ
Чл.2. Ключовите области за сътрудничество през 2011-2013 са:
1) Иницииране, организиране, популяризиране на проекти в областта на производството, конверсията, енергийната, иновативната, научната и ресурсната обезпеченост на електромобилната промишленост на местно ниво;
2) Стимулиране на проучването и разработването на инвестиционни проекти за технологично обновление и внедряване на иновации в производството и конверсията на електромобили и обслужващата го инфраструктура;
3) Учредяване на Фонд за „Зелени индустрии” за финансиране на инициативи и проекти на свързани с електромобилната индустрия предприятия;
4) Съдействие на потенциални стратегически инвеститори за осъществяването на инвестиционни проекти за развитие на бранша и коопериране с компаниите в Община Русе.

ІІІ. УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ В ДЕЙНОСТТА
Чл.3. Сътрудничеството е насочено към повишаване на конкурентоспособността на Общината и ИКЕМ чрез:
1) Консултации в съответните области на компетентност;
2) Създаване на смесени групи и екипи в областите по чл.2;
3) Изготвяне на експертизи, предложения, рецензии за общинските планови документи, свързани с местната индустрия;
4) Организиране на съвместни инициативи за привличане на български и чуждестранни инвеститори в Общината.

Чл.4. За всеки отделен случай на сътрудничество, страните определят условията за изпълнение в отделен анекс към настоящото споразумение.

Чл.5. Сътрудничеството се организира, ръководи и осъществява от Кмета на Общината или от упълномощено от него лице и Председателя на ИКЕМ, чрез личен контакт, организиране и ръководене на авторски колективи, организиране на работни срещи между представители и звена от двете страни по споразумението, сключване на договори с трети страни, като за целта се разработват и подписват анекси към рамковото споразумение.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.6. Всяка от страните по рамковото споразумение предлага условия, права, задължения, срокове и др. за осъществяване на сътрудничеството.
Чл.7. Двете страни съгласуват и окончателно определят условията, правата, задълженията, сроковете и др. и ги записват в анексите към рамковото споразумение.
Чл.8. Всяка страна получава /предоставя/ от /на/ другата страна резултатите от сътрудничеството в съответствие с условията, записани в анексите към рамковото споразумение.
V. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.9. Срокът на настоящото споразумение е три години и влиза в сила от датата на подписването му от двете страни, като действието му се продължава автоматично с още една година.
Чл.10. Споразумението се прекратява по взаимно съгласие на двете страни, изразено в писмена форма, със срок на предизвестие 1 (един) месец.
Чл.11. Споразумението може да бъде прекратено при:
1) Продължително и трайно неизпълнение на задълженията на една от страните;
2) Прекратяване на дейността на една от страните;
3) Изрично изразено желание на една от страните.
Чл.12. Изменение и допълнение на рамковото споразумение може да става само с взаимно писмено съгласие между двете страни.
Чл.13. Всички правоотношения между страните, произтичащи от настоящото споразумение, но неуредени от него, се решават в съответствие с действащото законодателство и подзаконовите актове.
Чл.14. (1) Анексите към настоящото споразумение се подписват от Кмета на Община Русе, след като бъдат одобрени от Общински съвет – Русе по условията на Глава 8 от ЗМСМА.
(2) Съгласието по чл.10 и изричното желание по чл.11, т.3 за прекратяване на настоящото споразумение, както и съгласието за изменение и допълнение на същото от страна на Община Русе се обективират в решение на Общинския съвет.
Настоящото рамково споразумение се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ОБЩИНА РУСЕ ИКЕМ

Божидар Йотов Илия ЛЕВКОВ
Кмет Председател на УС