Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1293

Прието с Протокол № 61/14.07.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.3 от Наредба 21, общинският съвет реши:
Приема следния Правилник за начина и условията за отпускане на целево подпомагане на деца, настанени в специализирани институции по смисъла на Закона за социално подпомагане
П Р А В И Л Н И К
ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА, НАСТАНЕНИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТ ОБЩИНА РУСЕ

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1. Този Правилник определя реда, начина и условията за отпускане на целево подпомагане за социално слаби деца, настанени в специализирани институции по смисъла на Закона за социално подпомагане
ІІ. ПРАВО НА ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ
Чл.2. Право на целево подпомагане имат деца, настанени в специализирани институции по смисъла на Закона за социално подпомагане, които:
(1) имат за предходната учебна година отличен успех и са във възрастовата граница 4-ти/12-ти клас или
(2) са показали дарби в областта на науката, изкуствата или спорта.
Чл. 3. Директорите на специализирани институции по смисъла на Закона за социалното подпомагане в края на всяка учебна година подават списък с имената на такива ученици до постоянната комисия по ЗСП към Общински съвет-Русе. За децата с изявени дарби по чл.2, ал.2 се прилагат и писмени мотиви към списъка.
ІІІ. РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВОТО ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 4. Въз основа на становището на комисията по ЗСП Общински съвет – Русе одобрява поименния списък на учениците, които ще получават целево подпомагане.
Чл.5. ПК по ЗСП преди началото на учебна година взема решение, което удостоверява с протокол сумата, с която ще бъде подпомаган ученика, съобразено със средствата гласувани от Общински съвет – Русе за съответната Бюджетна година по Наредба 21.
Чл. 6. Целевото подпомагане по чл.2 се отпуска в размер до 60 лв. месечно.
Чл. 7. Подпомагането на учениците става след подаден списък и протокол от ПК по ЗСП до кмета на Община Русе и до Председателя на Общинския съвет.
ІV. НАЧИН ЗА ОТПУСКАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЦЕЛЕВОТО ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 8. Помощите се изплащат по ред определен със заповед на кмета на Община Русе.
Чл.9. Целевото подпомагане се прекратява при напускането на специализираната институция и напускането на територията на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)