Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1294 Прието с Протокол № 47/20.04.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §6, ал. 1, §8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ЗР от ЗУТ, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 36 от 24.02.2023г. на Комисията по общинска собственост, скица – проект за придаваемо място по улична регулация, съобразно предвижданията на ПУП-ПР и ЗРП, одобрен със Заповед № 60 от 22.05.1992г. на Кмета на Община Сливо поле, Общински съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023г. с продажба на терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 121 кв.м. по улична регулация от ПИ № 501.968 – ул. „Васил Петлешков“ придаван към УПИ II – 171, в кв. 20 по застроителния и регулационния план на с. Сандрово, община Русе, с прогнозна цена в размер на 3 980,00 лева (три хиляди деветстотин и осемдесет лева), без дължими данъци и такси.

2. Обявява придаваем терен от 121 кв.м. по улична регулация от поземлен имот № 501.968 – ул. „Васил Петлешков“, с. Сандрово, община Русе, придаван към УПИ II – 171, в кв. 20 по застроителния и регулационния план на с. Сандрово, община Русе, за частна общинска собственост.

3. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 121 кв.м. по улична регулация от поземлен имот № 501.968 – ул. „Васил Петлешков“, с. Сандрово, община Русе, придаван към УПИ II – 171, в кв. 20 по застроителния и регулационния план на с. Сандрово, община Русе, на Евгени Борисов Георгиев и Ирина Етиенова Георгиева, след заплащане на Община Русе цена в размер на 3 980,00 лева (три хиляди деветстотин и осемдесет лева) и дължимите данъци и такси.

4. 30% от постъпленията от продажбата на имота да се използват за дейности, съответно посочени в чл.52, ал.5, т.1 и т.2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

5. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)