Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1294 Прието с Протокол № 47/26.02.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 7 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1, б. „б“ и чл. 9 от ЗМДТ и чл. 79 от АПК, Общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за търговската дейност на територията на Община Русе, като следва:

§ 1. Член 1, алинея 2, точка 2 придобива следната редакция:
„2. Разрешителен режим: за ползване на място за извършване на търговска дейност и предоставяне на услуги на открито, върху терени общинска собственост.“
§ 2. В член 2 се добавя нова точка 4:
„4. Спазване на принципите за защита на конкуренцията”.
§ 3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3 Общинските информационни масиви са за служебно ползване и съдържат данни за:
1. Дейности в стационарни и преместваеми обекти.
2. Дейности на открито върху терени общинска собственост.”
§ 4. В член 4, алинея 2 се правят следните изменения:
1. Точка 6 се отменя.
2. Точка 7 става: „Вид на дейностите, който се извършват в обекта“.
3. Точка 8 придобива следния текст: „Собственик на имота, в който се осъществява дейността или носител на друго вещно или облигационно право.“.
§5. В член 5 се правят следните изменения:
1. Точка 1 на ал. 2 се отменя.
2. Точка 2 на ал. 2 придобира следната редакция: „Идентификация ЕИК/БУЛСТАТ, а за лица, които не са регистрирани в Търговския регистър – документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;“.
3. Точка 3 на ал. 2 става: „Удостоверение за регистрация от Областна дирекция по безопасност на храните – Русе (ОДБХ-Русе), за търговия с храни.”.
4. Точка 4 на ал. 2 придобива следния вид: „Регистрация в Регионална здравна инспекция – Русе (РЗИ-Русе) за дейност в обекти с обществено предназначение“.
5. В точка 6 на ал. 2 се заличават думите, поставени в скоби: „за хазартни игри, аптека, оптика, пунктове за черни и цветни метали и други“.
6. В точка 1 на ал. 3 се отменят думите: „в най-близката жилищна сграда от органите на РИОКОЗ“.
7. Създава се нова точка 2 на ал. 3 със следното съдържание: „т. 2 Писмено съгласие от собственика на помещението, в което ще се осъществява дейност с удължено работно време.“.
§6. Член 6, алинея 2 става: „(2) Единият екземпляр се връща на търговеца, а втория се предоставя на кмета на общината. След получаването му по надлежния ред, упълномощено от кмета длъжностно лице вписва дейността в информационния масив по чл.3, т.1.”
§7. Член 7 придобива следната редакция: „В 30 (тридесет) дневен срок от настъпването на промяна на обстоятелствата, посочени в уведомлението, включително преустановяване на дейността, физическите и юридическите лица информират кмета на общината. Промяната и вписването на променените обстоятелства се извършва по реда на чл. 5 и чл. 6.”
§8. В алинея 1 на член 8 думите „търговеца или от упълномощно от него лице“ се заменят с „физическите и юридическите лица“.
§9. Член 10 става: „Чл. 10. Вписването на удължено работно време в уведомлението по чл. 5, ал. 1 се извършва от длъжностно лице, определено от Кмета на Община Русе, на основание приложените документите по чл. 5, ал. 3 и ако са спазени изискванията на чл. 9, ал. 3.“
§10. В член 13 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Търговска дейност на открито е тази, която се осъществява върху терени и части от терени общинска собственост.”
2. В алинея 2 се правят следните изменения:
2.1. В точка 1 думите „с размер 2 кв. м.“ се заличават;
2.2. В точка 3, след „маси за сервиране“ се добавя: „на храни и напитки“;
2.3. В точка 5 думите „пакетирани захарни и тестени изделия“ се заличават;
2.4. Създават се нови точки 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 както следва:
„9. Детски колички, задвижвани от акумулатори;
10. Детски клатушки, детски атракционни съоръжения;
11. Батут;
12. Барбекю, летен открит бар;
13. Велорикши, еко-скутери, велосипеди, тротинетки и други подобни;
14. съоръжения за подпомагане на търговската дейност в обектите /метални стълби, рампи за товаро-разтоварна дейност и други/;
15. Атракционни съоръжения;
16. Терени за изява на музиканти, артисти, художници и други.“
§11. В член 14 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така: „(1) На съоръженията по чл. 13, ал. 1, т.т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12 се допуска продажбата на стоки, при спазване изискванията на Закона за храните, след предоставяне на Удостоверение за регистрация за временен обект от ОДБХ-Русе.
2. Създава се нова алинея 2 със следния текст:
„(2) На съоръженията по чл. 13, ал. 1, т.т. 1, 4, 5 се допуска продажба на:
1. Печатни издания, книги;
2. Цветя;
3. Слънчеви очила;
4. Лотарийни билети;
5. Произведения на изкуството и художествените занаяти;
6. Нехранителни стоки, свързани с честване на традиционни празници и празници от национално и местно значение.”
3. Създава се нова алинея 3: „(3) На посочените в чл. 13, ал. 2, т. 9 и т. 13 съоръжения се допуска предоставяне на услуги, при наличие на сертификат за качество и безопасност.“
4. Създава се нова алинея 4: „(4) На посочените в чл. 13, ал. 2, т. 10, т. 11 и т. 15 съоръжения се допуска предоставяне на услуги, при спазване изискванията на Наредба № 1/12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.”
2. Алинея 2 става алинея 5 и се изменя така: „(5) Разполагане и ползване на съоръжения за търговия и услуги по чл. 13, ал. 2, върху терен или части от терен общинска собственост, става само от физически или юридически лица, подали уведомление за вписване, по чл. 5, ал. 1 от настоящата наредба, за съответния адрес. Заеманата за съпътстващата дейност площ обхваща само прилежащия терен, при осигурена двуметрова ивица за преминаване на гражданите.”
3. Алинея 3 става алинея 6 и придобива следната редакция: „(6) По време на национални и общоградски празници със заповед на кмета може да се определят местата, съоръженията и вида на стоките и услугите, извън посочените в чл. 13, ал. 1 и ал. 2”
§12. В член 15 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 става: „(1) Търговска дейност на открито се извършва от физически и юридически лица, получили от кмета на общината или от оправомощено от него лице разрешение за ползване на мястото.“
2. Алинея 2 придобива следната редакция: „(2) Издадените разрешения се вписват от опредлено от кмета длъжностно лице в Информационен масив по чл. 3, т. 2 от настоящата наредба.”
§13. Член 16 се изменя така: „Чл. 16. (1) Лицата подават искане до кмета на общината за разрешение за ползване на място по образец (Приложение 2).
(2) Към искането по алинея 1 се прилагат следните документи:
1. Копия от документи, когато последните са законовоопределена предпоставка за извършване на съответната дейност /Удостоверение за регистрация за временен обект от ОДБХ-Русе (при търговия с храни), Доклад и/или Сертификат за контрол на съответствията от акредитиран орган за контрол (при предоставяне за ползване на детски клатушки, детски атракционни съоръжения, батут и атракционни съоръжения), Сертификат за качество и безопасност, издаден от производител или вносител (при предоставяне за ползване на велорикши, велосипеди, еко-скутери, тротинетки, детски акумулаторни колички и други подобни) и други/;
2. Схема за разполагане на обектите, съгласувана по реда на Наредба № 7 на Общински съвет Русе;
3. Документ за заплатена такса, съгласно Наредба № 16 на Общински съвет Русе;
4. Пълномощно на представителя, когато искането не се подава лично от физическото или юридическото лице, което ще ползва терена.
(3) За ползване на терени или части от терени общинска собственост, върху които са организирани събития от медиен характер, концерти, панаири, фестивали, чествания на национални, общоградски и други празници, свързани с традициите, изложения и презентации с търговска, рекламна и промоционална цел на стоки и услуги, се подава искане до кмета на общината или упълномощено от него лице по образец (Приложение 2), към което се прилагат копия от документите по алиня 2.
(4) При организиране на събития от медиен характер, концерти, панаири, фестивали, чествания на национални, общоградски и други празници, свързани с традициите, изложения и презентации с търговска, рекламна и промоционална цел на стоки и услуги, да се спазват изискванията на Наредба № 4 на Общински съвет Русе за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе.”
§14. В член 17 се придобива следната редакция: „Чл. 17.(1) Разрешението за ползване на мястото се издава в 2 (два) екземпляра (Приложение 3) от кмета на общината или от оправомощено от него лице, в 7-дневен срок, след получаване на документите по чл. 16, ал. 2 от настоящата наредба.
(2) Първият екземпляр се предоставя на лицето, а вторият се прикрепва към досието и се съхранява в Общината.”
§15. Член 19 се изменя така: „Чл. 19. Издаденото разрешение за ползване на място се съхранява в оригинал от физическото или юридическото лице и при поискване се представя на контролните органи.”
§16. В член 20 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя;
2. Алинея 3 се изменя така: „(3) Таксата се заплаща преди издаване на разрешението за посочения период в искането по чл. 16, ал. 1.”;
3. В алинея 4 думите „за търговия на открито“ стават „за ползване на място“;
4. Алинея 6, изречение 2 се изменя така: „Към искането се прилага само документ за платена такса.“;
5. Алинея 8 се отменя.
6. В алинея 9 изразът „ползването на площите за търговия на открито“ става „ползването на мястото“.
7. Алинея 10 се изменя така: „(10) След прекратяване на дейността или изтичане срока на разрешението, физическите и юридическите лица са длъжни да премахнат всички подвижни съоръжения и заграждения и да възстановят мястото в първоначалния му вид.”
§17. Член 21, алинея 1, точка 4 се изменя така: „т.4. Да спазва одобрената схема за начин на разполагане, брой и вид на масите за сервиране на храни и напитки.”
§18. Член 22, точка 2 става: „при промяна на схемата на местата за извършване на дейност на открито във връзка с неотложни обществени нужди.”
§19. Член 23, алинея 1, точка 9, буква „а“ се отменя.
§20. Точка 3 от Допълнителните разпоредби се отменя.
§21. Приложение № 1 към Наредбата „Уведомление за вписване“ по чл.5 се изменя, съгласно Приложение № 1.
§22. Приложение № 2 към Наредбата „Искане по чл.16, ал.1“ се изменя, съгласно Приложение № 2.
§23. Приложение № 3 към Наредбата „Разрешение“ се изменя, съгласно Приложение № 3.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§. 24. В Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе се правят следните изменения и допълнения:
1. В член 20 се правят следните изменения:
а/ В алинея 5 се добавя следния текст: „Таксите се заплащат за площ не по-малка от един квадратен метър. За всеки започнат квадратен метър се заплаща пълна такса.“
б/ Алинея 6 се отменя.
2. В член 23 се правят следните изменения:
а/ В алинея 1 текста: „вкл.разполагане на щандове, витрини, столове и маси пред заведения за хранене и развлечения“ става: „включително и за разполагане на щандове за продажба на хранителни и нехранителни стоки, фризери за сладолед, хладилни витрини, автомати, детски клатушки, детски електрически колички, батут, летни барове, барбекю, стойки, стелажи за вестници и очила, летни градини“.
б/ В алинея 2 се създава нова точка 3 както следва: „При изграждане на сенник или монтиране на подиум, върху терен общинска собственост, към обекти по чл. 23, ал. 1, т. 1 и т. 2, се заплаща такса по чл. 23, ал. 1, т. 1.2, б.”б” (на кв.м. на месец).“
в/ Точка 5 на алинея 2 се отменя.
г/ Точка 6 на алинея 2 придобива следната редакция: „През периода от 31 октомври до 01 май се заплаща такса в размер 50 % от определената при условие, че подвижните съоръжения като: огради, чадъри, стойки, цветарници, спомагателни щандове, витрини и други не се премахнат от общинския терен.“
д/ В алинея 2 се създава нова точка 7 както следва: „Предходната точка не се прилага за трайно оградените летни градини с огради, цветарници, стойки и други съоръжения, с монтирани найлонови прегради, стъклени панели и други подобни.“
3. Член 24 се изменя така: „За ползване на общински терени, върху които са организирани събития с медиен характер, концерти, панаири, фестивали, изложения и презентации с търговска, рекламна и промоционална цел на стоки и услуги и събития, свързани с чествания на национални, общоградски и други празници, както и за традиционни продажби на стоки (мартенски и коледни), се събира такса в размер на 3.00 лв. на кв.м. на ден.”
4. В член 25 текстът: „За ползване на терени, върху които са организирани панорами, циркове, стрелбища, моторни люлки и други се събира базисна такса в размер:“ става: „За ползване на терени общинска собственост, върху които са организирани панорами, циркове, стрелбища, моторни люлки, атракционни съоръжения и други подобни или се представят улични артисти и музиканти, се събира такса в размер:“.
5. Член 25в придобива следната редакция: „За ползване на тротоари, площади, улични платна и др.общински терени за разполагане на съоръжения за подпомагане на търговската дейност в обектите /метални стълби, рампи за товаро-разтоварна дейност и други/ се заплаща такса в размер на 3.50 лв. на кв.м. на месец.“
 
ИЗТЕГЛЕТЕ ЦЯЛОТО РЕШЕНИЕ ОТ ТУК!