Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1295 Прието с Протокол № 47/20.04.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 63, ал. 2 от Закона за собствеността, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и извлечение от Протокол №36/24.02.2023 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.57.5.22 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, представляващ гараж №18, с площ от 19,26 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,3328% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Стрешер планина“ №37, блок №18, вход 3, етаж 0, предмет на АЧОС №10719/17.02.2023 г., вписан под №32, том 5, Н.Д. 858, ДВР 1786, вх.рег. №1830 от 22.02.2023 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 21 300,00 лева, без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на тръжната процедура и са за сметка на спечелилият участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)