Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1295 Прието с Протокол № 47/26.02.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8 ЗНА, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, Общинският съвет реши:

1. Приема Наредба за отмяна на Наредба № 10 на Общински съвет – Русе за условията и реда за предоставяне на концесии от Общински съвет – Русе, приета с Решение №344 по протокол № 18/24.09.2005 г., изменена с решение №508 по протокол № 26/25.02.2005 год. на Общински съвет – Русе., както следва:
Параграф единствен: Настоящата Наредба отменя Наредба № 10 на Общински съвет – Русе за условията и реда за предоставяне на концесии от Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)