Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1295

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1295
Прието с Протокол №   59/04.05.2007 г.

 На основание чл. 21, ал.1 т.8, т.23 от ЗМСМА и чл. 36, ал.2 т.13,  и чл. 36а, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, общинският съвет реши:
1.   Счита за наложително и спешно откриването на Приют за безпризорни деца и Дневен център за работа с деца в риск, като делегирана държавна дейност в сграда общинска собственост на ул. „Битоля” №1 а.
2. Предлага на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане да разреши откриването на Приют за безпризорни деца и Дневен център за работа с деца в риск, като делегирана държавна дейност, считано от 01.01.2008 г.  с капацитет:
на Приюта – 15 места и численост на персонала 6.5 длъжности
на Дневния център – 35 места и численост на персонала 2.5 длъжности.
Средствата за работна заплата  за персонала са съобразени със средна брутна заплата в социалните дейности по държавен стандарт  – 310,83 лв.
заплати 33 570 лв.    ДОО 6 573 лв.   здравни осигуровки 1 320 лв.  
Общо: 41 463 лв. за 12 мес. за 9 души за заплати
Средствата за издръжка се определят по стандарт като делегирана от държавата дейност от Министерство на финансите.
3. Прекратява действието на Решение № 1047, прието с протокол № 50/21.07.2006 г. за предоставяне за безвъзмездно управление за срок от пет години на Областен съвет на Български червен кръст – Русе, на общински недвижим имот по ул. “Битоля” 1а, Русе, считано от 01.01.2008 год., представляващ двуетажна масивна сграда със застроена площ 84,00 кв. м с кадастрален № 3375, попадаща в УПИ І – за жилищен комплекс и общественообслужващи сгради, кв. 340 по плана на гр. Русе, предмет на АОС № 3333/20.12.1999 г.
4. Възлага на Кмета на Общината да изпрати Решението на ОбС до Регионална Дирекция за социално подпомагане гр. Русе, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане – МТСП гр. София.
5. Възлага на Кмета на Общината да подготви процедура за провеждане на  конкурс за доставчик на услугата след разрешение от МТСП за откриване на услугата.