Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1296 Прието с Протокол № 47/20.04.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и извлечение от Протокол №36/24.02.2023 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2023 г. с продажба на общински поземлен имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот УПИ II-455 в кв.3, съгласно регулационния план на с. Просена, ЕКАТТЕ: 58637, Община Русе, с площ от 695 кв.м., отреден за жилищно застрояване, с адрес: с. Просена, Община Русе, предмет на Акт №4702/23.08.2006 г. за частна общинска собственост, вписан под №113, том 35, н.д. 8657, вх.рег. №12309 от 14.09.2006 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 4 940,00 лева, без дължими данъци и такси.

2. Дава съгласие за продажба на общински поземлен имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот УПИ II-455 в кв.3, съгласно регулационния план на с. Просена, ЕКАТТЕ: 58637, Община Русе, с площ от 695 кв.м., отреден за жилищно застрояване, с адрес: с. Просена, Община Русе, предмет на Акт №4702/23.08.2006 г. за частна общинска собственост, вписан под №113, том 35, н.д. 8657, вх.рег. №12309 от 14.09.2006 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на Антоанета Тодорова Георгиева, срещу заплащане от купувача на цена в размер на 4 940,00 лв. без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси са за сметка на купувача.

30% от постъпленията от продажбата на посочения поземлен имот да се използват за дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)