Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1296

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1296
Прието с Протокол №   59/04.05.2007 г.

 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.1 от ЗОС, Общинският съвет реши:   
          Допълва Наредба № 1 на ОбС – Русе по следния начин:
          В чл. 46 се правят следните изменения:
          І.  Досегашният текст става ал. 1
          ІІ. Създават се съответно ал. 2, 3, 4 , 5 и 6, със следния текст:
          ал. 2. Предложението за замяна може да бъде направено от физически или юридически лица или от Кмета на Общината.
           ал. 3. Постъпилите предложения за замяна се проучват от отдел “Управление на общинските имоти” и се докладват в Комисията по общинска собственост. В случаите, визиращи замяна на общински терен, Комисията определя минимален еквивалент от жилищна или друг вид застроена площ, съобразен с разгънатата застроена площ, която би се реализирала върху общинския имот, според предвижданията на ПУП или скица. Изработването на ПУП се извършва служебно от Дирекция „ТСУ” или се възлага на външни правоспособни специалисти, на база конкурс.
           ал. 4. На основание решението на общинският съвет в местните ежедневници се публикува оферта от Общината към потенциалните желаещи да осъществят замяната. Офертата съдържа:
Описание на имота – частна общинска собственост, който се предлага за замяна.
Характеристика на исканите в замяна обекти, в т.ч.:
                    – минимална обща площ на имотите в завършен вид;
                    – вид на обектите за замяна;
                    – разположение по етажи;
                    – година на строеж;
                    – местонахождение.
Срок за извършване на замяната.
Срок за депозиране на предложенията в Информационния център.
            ал. 5. След изтичане на срока за депозиране на предложенията Комисията по общинска собственост разглежда постъпилите оферти, оценява ги на базата на материалния интерес на Общината и предлага на Кмета на Общината да направи мотивирано предложение до ОбС-Русе.
            ал. 6. Въз основа на решението на Общинския съвет, Кметът на Общината издава заповед и сключва договор.”