Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1297 Прието с Протокол № 47/20.04.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 8, ал. 1, ал. 9 от ЗОС, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общински съвет реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г., с продажба на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

1.1.НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ УПИ XIII, в кв. 17 по кадастралния и регулационен план на с. Долно Абланово, Община Русе, с площ от 1010 кв.м., отреден за жилищно застрояване, находящ се на ул. “Арда“, предмет на Акт за частна общинска собственост №5911/27.05.2009 г., вписан под №24, том 18, н.д. 3773, дв.вх. 7949 вх. рег. №17/11.06.2009 г. в Служба по вписванията – гр. Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 7 180.00 лева, без дължими данъци и такси.

1.2.НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ УПИ XIV, в кв. 17 по кадастралния и регулационен план на с. Долно Абланово, Община Русе, с площ от 994 кв.м., отреден за жилищно застрояване, находящ се на ул. “Арда“, предмет на Акт за частна общинска собственост /АЧОС/ №5912/27.05.2009г., вписан под №30, том 18, н.д. 3779, дв.вх. 7956, вх. рег. №18/11.06.2009 г. в Служба по вписванията – гр. Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 7070.00 лева, без дължими данъци и такси.

1.3.НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ УПИ XV, в кв. 17 по кадастралния и регулационен план на с. Долно Абланово, Община Русе, с площ от 1045 кв.м., отреден за жилищно застрояване, находящ се на ул. “Арда“, предмет на Акт за частна общинска собственост /АЧОС/ №5913/27.05.2009г., вписан под №29, том XVIII, н.д. 3778, вх. рег. №7955/11.06.2009 г. в Служба по вписванията – гр. Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 7430.00 лева, без дължими данъци и такси.

2.Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти-частна общинска собственост:

2.1.НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ УПИ XIII, в кв. 17 по кадастралния и регулационен план на с. Долно Абланово, Община Русе, с площ от 1010 кв.м., отреден за жилищно застрояване, находящ се на ул. “Арда“, предмет на Акт за частна общинска собственост №5911/27.05.2009 г., вписан под №24, том 18, н.д. 3773, дв.вх. 7949 вх.рег. №17/11.06.2009 г. в Служба по вписванията – гр. Русе, с начална тръжна продажна цена 7 180.00 лева, без дължими данъци и такси.

2.2.НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ УПИ XIV, в кв. 17 по кадастралния и регулационен план на с. Долно Абланово, Община Русе, с площ от 994 кв.м., отреден за жилищно застрояване, находящ се на ул. “Арда“, предмет на Акт за частна общинска собственост /АЧОС/ №5912/27.05.2009г., вписан под №30, том 18, н.д. 3779, дв.вх. 7956, вх.рег. №18/11.06.2009 г. в Служба по вписванията – гр. Русе, с начална тръжна продажна цена 7070.00 лева, без дължими данъци и такси.

2.3.НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ УПИ XV, в кв. 17 по кадастралния и регулационен план на с. Долно Абланово, Община Русе, с площ от 1045 кв.м., отреден за жилищно застрояване, находящ се на ул. “Арда“, предмет на Акт за частна общинска собственост /АЧОС/ №5913/27.05.2009г., вписан под №29, том XVIII, н.д. 3778, вх. рег. № 7955/11.06.2009 г. в Служба по вписванията – гр. Русе, с начална тръжна продажна цена 7430.00 лева, без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилите участници-купувачи. 30% от постъпленията от продажбите на посочените поземлени имоти да се използват за дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)