Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1297 Прието с Протокол № 47/26.02.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 1, чл. 137, ал.1, т. 1, т. 5 и т.9, чл.147, ал. 2 от Търговския закон, чл.10,ал.1, т.1, т. 5 и т.12, чл. 22, ал. 1 от Наредба №9 на Общински съвет Русе, Общинският съвет реши:

1. Изменя и допълва Учредителния акт на „Летище Русе ” ЕООД.
2. Избира за управител на „Летище Русе ” ЕООД Николай Горчев и упълномощава Кмета на Община Русе да сключи договор за управление с него до провеждане на конкурс за управител на дружеството по реда на чл. 23 от Наредба №9 на Общински съвет Русе за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества.
3. Задължава управителя на „Летище Русе ” ЕООД да предприеме необходимите действия за вписване на обстоятелствата в Търговския регистър.
4. Да се направи допълнителна парична вноска на общинското търговско дружество „Летище Русе ” ЕООД в размер на 22 хил. лв.
5. Дирекция ФСД да предприеме необходимите действия за корекция в бюджета във връзка с т. 4.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т НА

„ЛЕТИЩЕ РУСЕ“ ЕООД, гр. РУСЕ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. „Летище Русе“ е еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие, учредено чрез преобразуване на „Летище София“ ЕАД и отделяне от него на поделението му „Летище Русе“ и Договор №ДР-3/04.02.2015 г. за безвъзмездно прехвърляне на 651 дяла, представляващи 100 % от капитала на „Летище Русе“ ЕООД от държавата на Община Русе.
Чл. 2. Фирмата на дружеството е „Летище Русе“ ЕООД.
Чл. 3. (1) Седалището и адресът на управление на дружеството са: с. Щръклево, Община Иваново, (летище Щръклево), област Русе.
(2) Фирмата на дружеството, седалището и адресът на управлението му се изписват върху всички документи на дружеството.
Чл. 4. Предметът на дружеството е: летищно осигуряване на полетите, наземно обслужване на въздухоплавателни средства, обслужване на пътници, обработка на багажи, товари и поща, зареждане с горива, вътрешна и външна търговия, подготовка и квалификация на кадри, отдаване под наем на терени, помещения, площи, съоръжения и други недвижими имоти и дълготрайни материални активи, туристическа агентска дейност, обмяна на валута, както и всяка друга незабранена от закона стопанска дейност.
Чл. 5. Правата и задълженията на Община Русе като едноличен собственик на капитала на дружеството се упражняват от Общински съвет Русе.
Чл. 6. Дружеството се образува за неопределен срок.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 6 510 (шест хиляди петстотин и десет) лева., разпределен в 651 (шестстотин петдесет и един) дяла, всеки от които на стойност 10 (десет) лева.
(2) Към момента на учредяването му капиталът на дружеството е внесен изцяло.
Чл. 8. Всички дялове от капитала на дружеството са собственост на Община Русе.
УПРАВЛЕНИЕ И УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ

Чл. 9. Органите на управление на дружеството са:
1. Едноличният собственик на капитала;
2. Управителят.
Чл. 10. Едноличният собственик на капитала:
1. Изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
2. Определя основните насоки на дейността на дружеството;
3. Взема решения за преобразуване или прекратяване на дружеството;
4. Избира управител и го освобождава от отговорност;
5. Избира и освобождава контрольора и преброителите на дружеството;
6. Взема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на клонове и представителства на дружеството, както и за участие на същото в сдружения с трети физически и/или юридически лица в страната и чужбина;
7. Взема решения за придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. Взема решения за придобиване и разпореждане с дялове и акции – собственост на дружеството в други дружества, както и за придобиване и разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството;
9. Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
10. Дава съгласие за обезпечения в полза на трети лица;
11. Дава съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица;
12. Дава съгласие за сключване на договори за задължително застраховане на имущества;
13. Дава съгласие за учредяване на ипотека или залог на дълготрайни материални активи на дружеството;
14. Приема годишния отчет и баланса и разпределя печалбата;
15. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
16. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
17. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и учредителния акт.
Чл. 11. (1) Управителят на дружеството е дееспособно физическо лице и се избира от едноличния собственик на капитала за срок от три години.
(2) Управлението на дружеството се възлага на управителя с договор за управление, в който се определят: правата и задълженията на страните; размерът на възнаграждението и начинът на плащането му; отговорността на страните при неизпълнение на договора; основания за прекратяване на договора.
Чл. 12. Не може да бъде управител на дружеството лице, което:
1. От свое или чуждо име извършва търговски сделки, свързани с търговска дейност, сходна с дейността на дружеството.
2. Участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, които извършват търговска дейност, сходна с дейността на дружеството;
3. Заема длъжност в ръководни органи на други дружества, които извършват дейност, сходна с дейността на дружеството;
4. Е лишено с присъда или административно наказание от право да заема материалноотчетническа длъжност;
5. Е управител, контрольор или член на изпълнителен или контролен орган на друго държавно или общинско предприятие–еднолично търговско дружество;
6. Е народен представител, министър, заместник-министър, председател на комитет, ръководител на ведомство, областен управител, кмет, заместник – кмет, кметски наместник, секретар на община, изпълнителен директор или член на надзорния съвет на Агенцията за приватизация;
7. Работи по трудов договор.
8. Не може да бъде управител лице, обявено в несъстоятелност , или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.
Чл. 13. Управителят:
1. Организира и ръководи оперативно работите на дружеството на принципите на единоначалието, провежда, осъществява и изпълнява решенията на едноличния собственик на капитала и следи за опазването на имуществото на дружеството;
2. Представлява дружеството;
3. Назначава и освобождава от длъжност персонала на дружеството, поощрява, наказва, командирова в страната и чужбина работниците и служителите на дружеството;
4. Определя правилата за вътрешна организация на работата на дружеството, работната заплата и персонала;
5. Изготвя и предлага за одобрение на едноличния собственик на капитала годишния отчет и баланса на дружеството след заверка от експерт – счетоводител;
6. Изпълнява всички функции, свързани с управлението на дружеството, които не са от компетентност на едноличния собственик на капитала.
Чл. 14. Управителят се отчита пред едноличния собственик на капитала веднъж годишно, при освобождаването му, както и при поискване от едноличния собственик на капитала.
Чл. 15. (1) Управителят няма право да извършва конкурентна дейност, освен с писмено разрешение от едноличния собственик на капитала.
(2) Управителят получава възнаграждение в размер, определен от едноличния собственик на капитала.
(3) Управителят носи пълна имуществена отговорност за причинените от дейността му вреди на дружеството.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 16. Дружеството се прекратява:
1. По решение на едноличния собственик на капитала.
2. Чрез сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
3. При обявяването му в несъстоятелност;
4. По решение на Окръжен съд в предвидените от Търговския закон случаи.
Чл. 17. За всички въпроси, които не са уредени в настоящия Учредителен акт се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Наредба №9 на ОбС Русе за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества
Чл. 18. Този учредителен акт съдържа 3 (три) страници и е утвърден с Решение № 1297/26.02.2015 г. на Общински съвет Русе.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА: ОБЩИНА РУСЕ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/засл. проф. Васил Пенчев/