Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1297

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1297
Прието с Протокол №   59/04.05.2007 г.

 
      На основание чл.21, ал.1 т.7 и ал.2 и във връзка с чл.6, ал.2 от ЗМДТ, чл.11  и чл.12, ал.3 от Наредба № 16 на ОбС – Русе за определяне цена на право за упражняване на любителски и спортен риболов, Общинският съвет реши:
 
1. В Глава  трета – „Цени на неуредени със закон услуги и права, оказвани или предоставяни от Община Русе на физически и юридически лица”, в чл.59, т.54 се прави следното изменение – цена на право за упражняване на  любителски и спортен риболов в езерото „Липник” – 2.50 лв. на рибарска пръчка /приспособление/ на ден –  /било 2.00 лв./.