Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1298 Прието с Протокол № 47/20.04.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и извлечение от Протокол №36/24.02.2023 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2023 г. с продажба на общински поземлен имот, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 63427.7.723 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес град Русе, кв. „Здравец“, ул. „Костенец“, целият с площ от 1 425 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, а съгласно действащия регулационен план на ж.к.„Здравец“ гр. Русе, представляващ УПИ II-234 в кв. 655, предмет на Акт №10677/30.01.2023 г. за частна общинска собственост, вписан под №161, том 2, дв.вх. 900, н.д. 384, вх. рег.№899 от 01.02.2023 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 284 600,00 лева, без дължими данъци и такси.

2. Дава съгласие за извършване на продажба, на общински недвижим имот, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 63427.7.723 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес град Русе, кв. „Здравец“, ул. „Костенец“, целият с площ от 1 425 кв.м., трайно предназначение на територията:

Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, а съгласно действащия регулационен план на ж.к.„Здравец“ гр. Русе, представляващ УПИ II-234 в кв.

655, предмет на Акт №10677/30.01.2023 г. за частна общинска собственост, вписан под №161, том 2, дв.вх. 900, н.д. 384, вх. рег.№899 от 01.02.2023 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, в полза на Николай Минев Радев, срещу заплащане от купувача на цена в размер на 284 600,00 лева, без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси са за сметка на купувача.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)