Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1298 Прието с Протокол № 47/26.02.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 ЗМСМА, чл.137, ал.1, т. 3, чл. 147, ал. 2, чл. 270, ал. 2, чл.271, чл. 273, ал.1 от Търговския закон и чл. 10, ал.1, т. 3 от Наредба №9 на Общински съвет Русе, Общинският съвет реши:

1. Приема Годишния финансов отчет и Годишния доклад за дейността на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД, в ликвидация за 2014 г. (Приложение №1).
2. Приема крайния ликвидационен баланс на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД, в ликвидация към 28.01.2015 г. (Приложение №2), пояснителния доклад към баланса (Приложение №3) и годишния отчет на ликвидатора (Приложение №4).
3. Отписва вземане в размер на 186 000 лв., представляващо до¬пъл¬ни¬тел¬на па-рич¬на вноска, предоставена с Решение №1225/11.12.2014 г. на Общински съвет Русе.
4. Отписва вземане в размер на 59 302,10 лв., представляваща 50% от получените наеми за 2014 г. м. януари и февруари на 2015 г.
5. Ликвидационният остатък от дружественото имущество (движими и недвижими вещи и терен) по крайния, заключителен баланс към 28.01.2015 г., с обща балансова стойност 728 319.72 лв. да се предаде на Община Русе.
6. Остатъкът от парични средства по баланса към 28.01.2015 г. в размер на 31 862.19 лв., след разплащане от страна на дружеството на всички задължения, свързани и необходими за приключване на производството по ликвидация и заличаването му в Търговския регистър (държавни такси и др.), да бъдат внесени по сметка на Община Русе.
7. Освобождава от отговорност ликвидатора на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД, в ликвидация.
8. Задължава ликвидатора да извърши необходимите действия за заличаване на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД, в ликвидация в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)