Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1299 Прието с Протокол № 47/20.04.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г.“ с продажбата на незастроен поземлен имот №502.428 по кадастралния план на с. Семерджиево, Община Русе с площ 775 кв.м., представляващ по регулационен план УПИ Х – 428 в квартал 37, с адрес с. Семерджиево, Община Русе, ул. „Ал. Стамболийски“ №3, с трайно предназначение: Урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при граници и съседни имоти: 502.429, 502.431, 502.432, 502.425, 502.426. 502.427, 502.626. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №9967/ 12.02.2021 г., вписан под №121, том 4, дв. вх. 1514, н. д. 768, вх. рег. №1529 от 19.02.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер 10 820,00 лева (десет хиляди осемстотин и двадесет лева), без данъци и такси.

2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на незастроен поземлен имот №502.428 по кадастралния план на с. Семерджиево, Община Русе с площ 775 кв.м., представляващ по регулационен план УПИ Х – 428 в квартал 37, с адрес с. Семерджиево, Община Русе, ул. „Ал. Стамболийски“ №3, с трайно предназначение: Урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при граници и съседни имоти: 502.429, 502.431, 502.432, 502.425, 502.426. 502.427, 502.626. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №9967/ 12.02.2021 г., вписан под №121, том 4, дв. вх. 1514, н. д. 768, , вх. рег. №1529 от 19.02.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 10 820,00 лева (десет хиляди осемстотин и двадесет лева), без дължими данъци и такси.

30% от приходите от реализираната продажба се използват за реализиране на дейностите по чл.52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на територията на съответното населено място.

Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)