Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1299 Прието с Протокол № 47/26.02.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА, чл.8, ал.1, т.1 и чл.10, ал.1, т.13 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие „Център за психично здраве – Русе“ ЕООД да продължи действието на договор за теглене на банков кредит – тип овърдрафт, през настоящата 2015 г., в размер до 250 000 /двеста и петдесет хиляди/ за обезпечаване финансовата дейност на дружеството, сключен съгласно Решение № 917 от 20.03.2014г. на Общински съвет – Русе.
2. Дава съгласие за обезпечаване на действието на договор за банков кредит – тип овърдрафт по т.1 със залог бъдещи вземания /субсидия от Министерството на здравеопазването/ на стойност – до размера на ползвания кредит.
3. Упълномощава д-р Теменужка Матева Дечкова – Новакова – Управител на „Център за психично здраве – Русе“ ЕООД да подпише всички документи, изискуеми при продължаване действието на договора за кредит и свързаните с него анекси, относно ползването му, както и вписване в Централен регистър на особените залози за бъдещите вземания на дружеството, като обезпечение на този кредит.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)