Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 13 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 2 и чл.чл. 19-22 от Закона за концесиите, Общинският съвет реши:

1. Отменя Решение № 1304 Прието с Протокол № 47/26.02.2015 г. на Общински съвет Русе.
2. Дава съгласие за започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия на обект публична общинска собственост – пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ гр.Русе, с данните вписани в Регистъра на пристанищата за обществен транспорт с регионално значение в района на Дирекция „Морска администрация Русе”.
3. Условията в изготвяните концесионни документи да бъдат съобразени с предвижданите промени при прилагане на одобрените ПУП-ове за крайбрежната парково-рекреационна зона на гр.Русе.
4. В условията на концесията да се включи като съпътстваща дейност възстановяването, поддържането и експлоатацията на съоръжението „Плаващ басейн“, при условие че не пречи или няма да попречи на извършването на пристанищни услуги.
5. В екипа за подготвителни действия да бъдат включени общински съветници, предложени от председателския съвет на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)