Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 13 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе за общинската собственост, Общински съвет-Русе реши:

            Предоставя безвъзмездно за управление недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, жк „Дружба-3“, ул. „Даме Груев“ № 2, бл. 4, вх. 6, ет. 1, обект № 2, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.558.12.99 по Кадастралната карта на гр. Русе със застроена площ от 63,90 кв.м., заедно с 2,165 % ид. части от ОЧС, с предназначение на самостоятелния обект: за делова и административна дейност, намиращ се на ет. 1 в сграда № 12, разположена в ПИ с идентификатор 63427.4.558, предмет на АЧОС № 7420/30.03.2015 г., на Агенцията за социално подпомагане, Булстат 121015056 за нуждите на  Дирекция „Социално подпомагане”-Русе, за срок от 10 /десет/ години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)