Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 130 от 22.03.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 130
Прието с Протокол № 8/22.03.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

Допълва свое Решение № 106, прието с Протокол №7/01.03.2012 г., като добавя точка 3 със следното съдържание:
3. Задължава Кмета на Община Русе да осигури изпълнението на задължителните дейности (рекламни дейности, участие в туристически борси, изложения и панаири, и изследване на въздействието на маркетинговите и рекламни дейности) в период до 1 г. след приключване на проекта по схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма“, Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)