Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 130 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45ж от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27, ал. 2, т. 3 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, Протокол № 1/14.12.2015 г. и мотивирано искане от ОСЗ – град Русе, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие за възстановяване право на собственост по реда на ЗСПЗЗ, чрез обезщетение на наследниците на Петър Пенчев Йовев, бивш жител на град Русе, върху част от имот, общинска собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор 63427.39.17, с площ от 17,000 дка, целият с площ от 79,153 дка в местността „Софта бюлюк“, землище на град, съгласно приложената скица-проект.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)