Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 130 Прието с Протокол № 6/29.02.2024г.

 На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1,  чл.37, ал.1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1,  т. 3, чл. 36, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, и извлечение от Протокол №2/29.01.2024 г. на КОС, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на един  брой гараж с размери 3,00/6,00 м. и застроена площ от 18,00 кв.м., до съществуваща гаражна група, ситуирана в УПИ III-за жилищно строителство и озеленяване, кв. 591.1, по плана на гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, съгласно скица-предложение за виза за проектиране, издадена  от Главния архитект на Община Русе, върху имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.4.558  по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес гр. Русе, кв. „Дружба 3“, с трайно предназначение  на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, а съгласно действащия регулационен план на гр. Русе, представляващ УПИ III-за жилищно строителство и озеленяване, кв. 591.1,  в ж.к. „Дружба 3“ по плана на гр. Русе, при начална тръжна цена 2 689,00 лева (две хиляди шестстотин осемдесет и девет лева), без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)