Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 130 Прието с Протокол № 8/23.04.2020 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.24, т.4 от Закона за регионалното развитие и чл.91, ал.3 от ППЗРР, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2019 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие (АДИОПР) на Община Русе за периода 2017-2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарждиев)