Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1300 Прието с Протокол № 47/20.04.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3, чл. 41, ал. 2, чл. 8, ал. 9 всички от ЗОС, във връзка с §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗР от ЗУТ, с цел прилагане на регулацията, по ПУП-ИПР, одобрен със Заповед № РД-01-2867/12.09.2022г. на Кмет на Община Русе за обособяване на два нови УПИ: УПИ XVI-1907 и УПИ XV-1906, двата в кв. 9 по плана на село Николово, община Русе, Общински съвет – Русе, реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2023 г. с продажба на терен, общинска собственост, представля- ващ придаваема част от 21,5 кв.м. по улична регулация от поземлен имот /ПИ/ № 0.7137 – улица „Черни връх“, с. Николово, община Русе, придаван към новообразуван УПИ XVI-1907 в кв. 9 по плана на село Николово, община Русе, с прогнозна цена в размер на 550,00 лева (петстотин и петдесет лева), без дължими данъци и такси.

2. Обявява придаваем терен от 21,5 кв.м. по улична регулация от поземлен имот /ПИ/ № 0.7137 – улица „Черни връх“, с. Николово, община Русе, придаван към новообразуван УПИ XVI-1907 в кв. 9 по плана на село Николово, община Русе, за частна общинска собственост.

3. Да се придадат 21,5 кв.м. по улична регулация от поземлен имот /ПИ/ № 0.7137 – улица „Черни връх“, с. Николово, община Русе, придаван към новообразуван УПИ XVI-1907 в кв. 9 по плана на село Николово, община Русе, придобит в съсобственост от Никола Александров Алексиев и Павлина Георгиева Стефанова, на стойност 550,00 лева (петстотин и петдесет лева), без дължими данъци и такси, които са за сметка на купувачите.

4. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г. с продажба на терен, общинска собственост, представля- ващ придаваема част от 3,6 кв.м. по улична регулация от поземлен имот /ПИ/ № 0.7137 – улица „Черни връх“, с. Николово, община Русе, придаван към новообразуван УПИ XV-1906 в кв. 9 по плана на село Николово, община Русе, с прогнозна цена в размер на 92,00 лева (деветдесет и два лева), без дължими данъци и такси.

5. Обявява придаваем терен от 3,6 кв.м. по улична регулация от поземлен имот /ПИ/ № 0.7137 – улица „Черни връх“, с. Николово, община Русе, придаван към новообразуван УПИ XV-1906 в кв. 9 по плана на село Николово, община Русе, за частна общинска собственост.

6. Да се придадат 3,6 кв.м. по улична регулация от поземлен имот /ПИ/ № 0.7137 – улица „Черни връх“, с. Николово, община Русе, придаван към новообразуван УПИ XV-1906 в кв. 9 по плана на село Николово, община Русе, придобит в съсобственост от Никола Александров Алексиев и Павлина Георгиева Стефанова, на стойност 92,00 лева (деветдесет и два лева), без дължими данъци и такси, които са за сметка на купувачите.

7. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г. с придобиване на терен, представляващ придаваема част от 1,4 кв.м. от УПИ XV-1906 в кв. 9 по плана на село Николово, община Русе, придобит в съсобственост от Никола Александров Алексиев и Павлина Георгиева Стефанова, придавани към общински поземлен имот /ПИ/ № 0.7137 – улица „Черни връх“, с. Николово, община Русе, с прогнозна цена в размер на 38,00 лева (тридесет и осем лева), без дължими данъци и такси.

8. Да се придобият 1,4 кв.м. от УПИ XV-1906 в кв. 9 по плана на село Николово, община Русе, придобит в съсобственост от Никола Александров Алексиев и Павлина Георгиева Стефанова, придавани към общински поземлен имот /ПИ/ № 0.7137 – улица „Черни връх“, с. Николово, община Русе, на стойност 38,00 лева (тридесет и осем лева), без дължими данъци и такси

9. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г. с придобиване на терен, представляващ придаваема част от 2,2 кв.м. от УПИ XVI-1907 в кв. 9 по плана на село Николово, община Русе, придобит в съсобственост от Никола Александров Алексиев и Павлина Георгиева Стефанова, придавани към общински поземлен имот /ПИ/ № 0.7137 – улица „Черни връх“, с. Николово, община Русе, с прогнозна цена в размер на 59,00 лева (петдесет и девет лева), без дължими данъци и такси.

10. Да се придобият 2,2 кв.м. от УПИ XVI-1907 в кв. 9 по плана на село Николово, община Русе, придобит в съсобственост от Никола Александров Алексиев и Павлина Георгиева Стефанова, придавани към общински поземлен имот /ПИ/ № 0.7137 – улица „Черни връх“, с. Николово, община Русе, на стойност 59,00 лева (петдесет и девет лева), без дължими данъци и такси.

30% от постъпленията от прехвърлянията на посочените придаваеми терени да се използват за дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)