Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1301 Прието с Протокол № 47/20.04.2023 г.

На основание чл.21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3, чл.41, ал. 2, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Протокол №33/12.12.2023 г. на Комисията по общинска собственост, във връзка със Заповед №РД-01-1092./26.04.2022 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ИПР, Общински съвет реши:

1. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост за 2023 г.” с продажба на терен – общинска собственост, представляващ придаваема част от 34 кв.м. по улична регулация от поземлен имот №0.933 – ул. „Рила” и от ПИ №0.1019 – ул. „Павел Братоев“, с. Басарбово, придаван към УПИ-XIII – 188, кв. 22 по плана на с. Басарбово, с прогнозен приход в размер на 1400,00 лв. /хиляда и четиристотин лева/, без дължими данъци и такси.

2. Обявява придаваем терен от 34 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с № 0.933, ул. „Рила“ и от ПИ №0.1019, ул. „Павел Братоев“, с. Басарбово, Община Русе, придаван към частен имот, представляващ УПИ-XIII – 188, кв. 22, за частна общинска собственост.

3. Да се продадат 34 кв.м. по улична регулация от поземлен имот /ПИ/ с №0.933 – ул. „Рила“ и от ПИ №0.1019 – ул. „Павел Братоев“, село Басарбово, Община Русе, към УПИ-XIII – 188, кв. 22, на Денислав Светланов Минчев и Камелия Красимирова Димитрова, на стойност 1400,00 /хиляда и четиристотин лева/, без дължими данъци и такси, които са за сметка на купувачите.

4. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост за 2023 г.” с придобиване на терен – общинска собственост, представляващ придаваема част от 8 кв.м. по улична регулация от УПИ-XIII – 188, кв. 22, придобит в съсобственост от Денислав Светланов Минчев и Камелия Красимирова Димитрова, придавани към общински поземлен имот №0.933 – ул. „Рила”, с. Басарбово, Община Русе, с прогнозна цена от 313,00 лева (триста и тринадесет лева), без дължими данъци и такси.

5. Да се придобият 8 кв. м. от УПИ-XIII – 188, кв. 22, придобит в съсобственост от Денислав Светланов Минчев и Камелия Красимирова Димитрова, придавани към общински поземлен имот №0.933 – ул. „Рила”, с. Басарбово, Община Русе, на стойност 313,00 лева (триста и тринадесет лева), без дължими данъци и такси.

30 % от постъпленията от прехвърляния придаваем терен – общинска собственост, да се използват за дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)