Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1301 Прието с Протокол № 47/26.02.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6; чл. 4, ал. 4 ЗПСК и чл. 3, т. 3 и чл. 7, т. 11 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Открива процедура за приватизация на общински имот – обслужваща сграда с идентификатор 63427.2.590.2 двуетажна масивна със застроена площ 44 кв.м., състояща се в избения етаж от две помещения; на първия – търговска сграда, цветарник, предверие и санитарен възел, а на втория етаж канцелария, съгласно кадастрална карта и кадастралните регистри на град Русе, пл. Иван Вазов №1, съгласно АОС № 5655/03.01.2009 г.
2. Упълномощава Кмета на общината с правата и задълженията на „възложител”, съгласно „Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)