Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1301

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1301
Прието с Протокол №   61/01.06.2007 г.

 
На основание чл.62, ал.1 от Административно процесуалния кодекс, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.48а от Закона за допитване до народа, Общинският съвет – Русе реши:

    Изменя решение №1283, прието с протокол № 59/04.05.2007 г. на ОбС – Русе, както следва: в раздел Х  текстът на т.1 се заличава и вместо него да се чете:
1. Дава съгласие за предоставяне на общинските пасища и мери в землището на с. Сандрово за общо ползване на Гражданско сдружение „Сандрово”, учредено с договор от 16.04.2007 г., както следва:

 

МЕСТНОСТ

ИМОТ

ПЛОЩ

21701

4,91

21742

7,06

21747

78,33

21749

14,27

21751

32,79

21756

33,47

21758

129,32

21759

29,44

21761

45,52

21775

9,53

21794

101,21

21798

28,41

На Тодор Младенов Тодоров се предоставят за общо ползване следните пасища, мери от ОПФ:

21697

81,05

21699

24,60

21700

40,75

21798

28,41

ВСИЧКО: 689,07дка

и раздел ХV текстът в т.1 се заличава и вместо него да се чете:
1. Дава съгласие за предоставяне на общинските пасища, мери в землището на град Русе за общо ползване, както следва:
– На Пенка Владимирова Войкова, ЕГН6404155310 от град Русе се разпределят имоти с №№000495 и 000497, обособени във физически блок 31(ПЗП) с площ 4,10 ха;
– Валентин Василев Симеонов, ЕГН 5009165280 от град Русе се разпределят общински пасища, мери с №№ 066 и 294, обособени във физически блок №112 (ПЗП) 2,83 ха;
– Ивайло Георгиев Петров, ЕГН 6407015306 от град Русе се разпределят от общинските пасища, мери имот №0581 обособен във физически блок 414 (ПЗП) с площ 3,72 ха.