Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1302 Прието с Протокол № 47/20.04.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 2 и ал. 4, и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 8, ал. 1, ал. 9 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 42, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и Протокол №37/27.03.2023 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г. с учредяване възмездно право на пристрояване за изграждане на пристройка – „Разширение на съществуващ магазин за хранителни стоки“ със застроена площ от 81 кв.м, към съществуваща сграда с идентификатор 63427.6.79.7 по КККР на гр. Русе, с адрес гр. Русе, ж.к. „Чародейка-Г-север, върху имот – общинска собственост с идентификатор 63427.6.79 по КККР на гр. Русе, попадащ в УПИ I – За жилищно строителство, в кв. 599 по плана на град Русе, с прогнозен приход от учредяване на правото на пристрояване в размер на 10 514,90 лв., без данъци и такси.

2. Дава съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване за изграждане на пристройка – „Разширение на съществуващ магазин за хранителни стоки“ със застроена площ от 81 кв.м, към съществуваща сграда с идентификатор 63427.6.79.7 по КККР на гр. Русе, с адрес гр. Русе, ж.к. „Чародейка – Г – Север”, върху имот – общинска собственост с идентификатор 63427.6.79 по КККР на гр. Русе, попадащ в УПИ I – За жилищно строителство, в кв. 599 по плана на град Русе, придобит на основание §42 от ПЗР към ЗИДЗОС и §7, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, в полза на Таня Мирчева Иванова, съобразно виза за проектиране одобрена от Главния архитект на Община Русе, срещу заплащане на цена в размер на 10 514,90 лева, без включени дължими данъци и такси, които се дължат от суперфициара.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)