Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1302 Прието с Протокол № 47/26.02.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6; чл. 4, ал. 4 ЗПСК и чл. 3, т. 3 и чл. 7, т. 11 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Открива процедура за приватизация на поземлен имот, АОС №356/22.04.1996 г., представляващ, магазин за цветя разположен на първи /партерен/ етаж в жилищен блок „Сердика“, ул. П. Д. Петков №10, гр.Русе с разгъната застроена площ от 49,46 кв.м. и 2,41 идеални части от общите части на сградата и отстъпено право на строеж.
2. Упълномощава Кмета на общината с правата и задълженията на „възложител”, съгласно „Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)