Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1303 Прието с Протокол № 47/20.04.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 25, ал. 5, във връзка с чл. 25, ал. 4 и ал. 3, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 2, ал. 4, чл. 17а, ал. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, чл. 7, ал. 2 и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие за учредяване на право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура – захранващ кабел 20 kV на поземлен имот с идентификатор 63427.258.62 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе собственост на „ХЕА ГРУП“ ЕООД, ЕИК: 203016392, през ПИ 63427.258.41 – пасище, собственост Община Русе. Дължината на трасето на сервитутното право на прокарване през общинския имот на захранващ кабел 20 kV е в размер на 42,48 м. (четиридесет и два метра и четиридесет и осем сантимента), а засегната от сервитута площ от имота е 78 кв.м. (седемдесет и осем квадратни метра).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)