Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1303

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1303
Прието с Протокол №   61/01.06.2007 г.

 

              На  основание  чл.21, ал.1, т.8  от  ЗМСМА, във  връзка  с   чл.35, ал.1 от  Закона  за  общинската  собственост, чл. 31, ал.1 от  Наредба  №1  на Общински съвет – Русе, Общинският съвет  реши:
             
              1. Дава  съгласие  за откриване  на  процедура  за  продажба  чрез  търг  с  явно  наддаване   на    недвижим  имот – частна  общинска  собственост, представляващ – УПИ Х-227 за  жилищно  строителство  и  обществено  обслужващи  сгради   в  кв.591  с  площ  8 765 кв.м,  дванадесететажен  битов  корпус  с  РЗП  6 524 кв.м  с  два  сутерена, всеки  с  площ  545 кв.м, едноетажна  сграда – столова  с  кухненски  помещения  със  застроена  площ  380  кв.м  и  закрит  проход /между  столова  и  висока  сграда/  с  площ  69 кв.м. със  сутерен  и  част  от  топла  връзка/между  високата  сграда  и  триетажния  корпус/  с  площ 20 кв.м. по  ул.”Гоце  Делчев”35   в  кв.591  по  плана  на  гр.Русе, описан  в АЧОС №4441/08.07.2005 г. при  начална  тръжна  цена 6 413 660    лв./ словом: шест  милиона  четиристотин  и  тринадесет  хиляди  и  шестстотин  и  шестдесет  лева/
         2. Задължава  Кмета  на  Община  Русе  да създаде                организация  по  провеждане  на  търга,  след  влизане  в  сила  на  решението  на  ОбС – Русе.
         3. Упълномощава  Кмета  на  Община  Русе  да  издаде  заповед  за  определяне  на  спечелилия  участник, цената, сроковете  и  условията  за  плащане   и   сключи  договор  за  продажба  на  общинския имот, в  съответствие  с  т.2 и т.3  от  настоящото  решение.