Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1304 Прието с Протокол № 47/20.04.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 46, ал.1и чл. 50, ал.2, т. 10 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на метални отпадъци придобити в резултат на дейности на Община Русе чрез ОП „Комунални дейности“, описани в искане №306/ 19.12.2022 г., неразделна част от настоящото решение, намиращи се в гр. Русе, ул. „Търговска“ №21, с начална тръжна продажна цена в размер на 0,37 лева (тридесет и седем стотинки) на килограм, без дължими такси и данъци, които са за сметка на купувача.

Като тръжни условия при провеждане на тръжната процедура и сключване на договора, за продажба на конкретния сборен скрап от метални отпадъци да бъде установено, че:

1.1. Разходите по товарене, транспортиране и теглене на металния скрап са за сметка на спечелилия тръжната процедура участник – купувач. Въпросните разходи не са включени в установената начална тръжна продажна цена, респективно не са включени в продажната цена на договора, и са изцяло в тежест и за сметка на купувача.

1.2. Заплащането на продажната цена за цялото количество продаван метален сборен скрап да бъде извършено след сключване на договор за покупко – продажба, в 7–дневен срок от претегляне на технически изправен кантар, преминал необходимата проверка на количеството продаван скрап, въз основа на издадени кантарни бележки за претегления скрап и подписан протокол от представители на продавача и на купувача за окончателно определяне на продаваното количество метални отпадъци съобразно достигнатата цена на килограм на тръжната процедура, предложена от купувача и установена в договора за продажба.

1.3. Собствеността спрямо продаваното количество метален скрап преминава върху купувача от момента на подписване на протокола по предходната точка от представители на продавача и на купувача за окончателно определяне на продаваното количество метални отпадъци.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)