Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1304 Прието с Протокол № 47/26.02.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 2 и чл.чл. 19-22 от Закона за концесиите, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия на обект публична общинска собственост – пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ гр.Русе, включващ:
1.1. Крайбрежната ивица на река Дунав от км. 493,800 до км. 495,500 по речния километраж на реката, при следните граници: на югозапад – линията минаваща по източната граница на поземлен имот с идентификатор 63427.2.5687, на северозапад – река Дунав, на североизток – линията минаваща по югозападната граница на поземлен имот с идентификатор 63427.2.4991(КПС „Кея“) и на югоизток – поземлен имот с идентификатор 63427.2.929, поземлен имот с идентификатор 63427.2.3713 и поземлен имот с идентификатор 63427.2.4979(железопътна линия). В обекта на концесията не се включват изградените сгради и поземлен имот с идентификатор 63427.2.2 тъй като не са предмет на териториалния обхват на пристанище „Пристис“.
1.2. Пристанищна инфраструктура – наклонен кей с обща дължина 1216,40 м., от които в имот с идентификатор 63427.2.5687 по кадастралната карта на гр.Русе попада кейовата стена с дължина 831,61 м., както и съответните части от намиращите се в територията водопроводна мрежа, кабелна мрежа НН и парково осветление – публична общинска собственост на Община Русе.
2. В екипа за подготвителни действия да бъдат включени общински съветници, предложени от председателския съвет на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)