Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1304

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1304
Прието с Протокол №   61/01.06.2007 г.

 

                  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.31, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет реши:

                 1.Дава съгласие за провеждане на търг за продажба на общински имот – частна общинска собственост в с.Николово, община Русе, представляващ дворно място с площ 413,42 кв.м. – ПИ 1104, кв.75 и построената върху него двуетажна  сграда /бивш ресторант/ – в момента неизползваем, складови помещения и навес, при начална тръжна цена                 57 330  лв.
                 2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия търга и сключи договор за продажба.