Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1305 Прието с Протокол № 47/20.04.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, и чл. 44, ал. 4 от Наредба №1 на ОбС Русе за общинската собственост, и Заявление с вх. 36-10-3/20.10.2022 г. от НЧ „Гоце Делчев 2009“, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Гоце Делчев 2009”, ЕИК 175844886, върху част от имот частна общинска собственост, представляваща помещение с площ от 69,54 кв.м., представляващо част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.675.1.10, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с административен адрес гр. Русе, ул. „Пирот“ №5, ет. 4, намиращ се в сграда с идентификатор 63427.2.675.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.675, предназначение на самостоятелния обект: Ателие, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ от 187,00 кв.м., предмет на Акт №6665/19.03.2012 г. за частна общинска собственост, вписан под №99, том 8, дв.вх.2939, н.д.1518 от 20.03.2012 г. по описа на Служба по вписванията – Русе, за срок от 5 (пет) години.

Решението подлежи на оспорване чрез ОбС – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)