Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1305

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1305
Прието с Протокол №   61/01.06.2007 г.

 
            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.40, ал.1 от ЗОС във връзка с чл.46 от Наредба № 1 на Общинския съвет, протокол № 74/01.03.2007г. на Комисията по общинска собственост и искане вх.№№ 94АА/390/11.01.2007г. и 94АА/390/10.04.2007г., Общинският съвет реши:

           І. Дава съгласие за извършване на замяна на частен, с общински имот, както следва:
            1. Недвижим имот, частна общинска собственост, описан в АОС № 4415/17.06.2005г. представляващ УПИ ХІV-25, кв.850 в ж.к.”Дружба-І” по ул.”Цанко Церковски” с площ 1036 кв.м., на стойност 154 400 лв. без ДДС.
            2. Недвижим имот, собственост на Ангел Игнатов Борисов, описан в Н.А.№176/2004г., представляващ  36,71 % ид.части от имот по ул.”Гоце Делчев” № 4, – УПИ ІІІ-2074, кв.613 с площ 1386 кв.м. и 36,71 % ид.части от построената върху него масивна сграда – бивша баня № 5 със застроена площ 290 кв.м. изцяло на сутерен,  на стойност 150 200 лв. без ДДС.
           ІІ. Разликата в стойността на заменяемите имоти в размер 4200 лв. да се заплати от Ангел Игнатов Борисов.
           ІІІ. Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и да се заплатят по равно между страните.
           ІV. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за замяна.