Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1306 Прието с Протокол № 47/20.04.2023 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, чл. 305, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.15, ал.6 от Наредба №1 на Общински съвет- Русе за Общинската собственост, във връзка с чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.19, чл.3, чл.4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет- Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от десет години, като клуб, на Сдружение „МОТО КЛУБ ЛФФЛ МС-РУСЕ“, ЕИК 177175390, част от едноетажна масивна сграда-бивша детска градина, разположена в западната част, с площ 180,00 кв. м., цялата със застроена площ 450,00 кв. м., (a съобразно скица № УТ-01-124/17.03.2023г., представляваща сграда с №0.1785.1 с площ 179,00 кв. м. с предназначение- сграда за детско заведение), разположена в урегулиран поземлен имот (УПИ) III-1785, от кв. 27, по регулационния план на с. Николово, ЕККАТЕ 51679, Община Русе, с административен адрес: с. Николово, Община Русе, предмет на АЧОС №6195/ 25.02.2010 г. срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 90,00 лв. без включен ДДС, при спазване условията на чл. 305, ал.1 от ЗПУО.

2. Тридесет на сто от приходите от сключения договор за наем да бъдат използвани за финансиране на дейности по чл. 52, ал. 5 от ЗМСМA на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет- Русе пред Административен съд Русе в 14-дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)