Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1306 Прието с Протокол № 47/26.02.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.2 и чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с раздел І, чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.21, раздел ІІ, чл. 3, чл. 4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години на Фондация „Русчук“ част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, с идентификатор 63427.2.5512.1.10 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, пет хиляди петстотин и дванадесет, точка, едно, точка, десет), намиращ се в гр. Русе, ул. “Фердинанд” №3А, ет.3, а именно офис №6, с полезна площ от 21,50 кв.м., предмет на АЧОС №6675/09.04.2012 г. като клуб на фондацията и месечна наемна цена – 11,35 лв. без включен ДДС.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)