Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1306

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1306
Прието с Протокол №   61/01.06.2007 г.

 
      На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.2 и 3 и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:

        Обявява имоти за публична собственост, ползващи се като Регионална библиотека “Любен Каравелов” и Детска занималня към ЦДГ „Слънце”,  находящи се в гр. Русе, както следва:
         1. УПИ ХІ-17 в кв. 127 с площ 695 кв. метра, заедно с построената в него двуетажна масивна административна сграда със застроена площ 479 кв. метра по ул. „Д. Корсаков” № 1.
УПИ ХІ-11 в кв. 127 с площ 898 кв.метра, ул. „Иван Вазов” № 4.
Поземлен имот № 4 в кв. 103 с площ 500 кв. метра, ул. „Иван Вазов” № 8 (по действащ план поземлен имот № 426, кв. 103).ъка за имоти публична общинска собственост и следва за тях да бъде съставен акт за общинска собственост.         
 Детска занималня със застроена площ 107 кв. метра на първия етаж в ЖБ „РУБИН” в комплекс „Възраждане”, заедно с 2,36 % ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж.
За описаните имоти, следва да бъдат съставени актове за публична общинска собственост.