Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1307 Прието с Протокол № 47/20.04.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 2 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 30.1, т. 30.2, ал. 2, чл. 3 и чл. 5от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, както следва:

1. За срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост – за поставяне на преместваем обект – щанд за сладолед, с площ 5,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, Зона „А“ по ул. „Александровска“ от пл. „Батенберг“ до пл. „Свобода“ – гр. Русе, позиция „С1“, с начална тръжна месечна наемна цена – 279,00 лв. (Двеста седемдесет и девет лева) без включен ДДС.

2. За срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост – за поставяне на преместваем обект – щанд за сладолед, с площ 5,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, Зона „А“ по ул. „Александровска“ от пл. „Батенберг“ до пл. „Свобода“ – гр. Русе, позиция „С2“, с начална тръжна месечна наемна цена – 279,00 лв. (Двеста седемдесет и девет лева) без включен ДДС.

3. За срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост – за поставяне на преместваем обект – щанд за сладолед, с площ 5,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, Зона „Б“, пл. „Свобода“ в близост до сградата на Община Русе, срещу хотел „Дунав, позиция „С1“, с начална тръжна месечна наемна цена – 279,00 лв. (Двеста седемдесет и девет лева) без включен ДДС.

4. За срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост – за поставяне на преместваем обект – щанд за сладолед, с площ 5,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, Зона „Б“, пл. „Свобода“ в близост до сградата на Община Русе, срещу хотел „Дунав, позиция „С2“, с начална тръжна месечна наемна цена – 279,00 лв. (Двеста седемдесет и девет лева) без включен ДДС.

5. За срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост – за поставяне на преместваем обект – щанд за сладолед, с площ 5,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, Зона „Б“, пл. „Свобода“ в близост до сградата на Община Русе, срещу хотел „Дунав, позиция „С3“, с начална тръжна месечна наемна цена – 279,00 лв. (Двеста седемдесет и девет лева) без включен ДДС.

6. За срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост – за поставяне на преместваем обект – щанд за сладолед, с площ 5,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, Зона „Б“, пл. „Свобода“ в близост до сградата на Съдебна палата, позиция „С4“, с начална тръжна месечна наемна цена – 279,00 лв. (Двеста седемдесет и девет лева) без включен ДДС.

7. За срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост – за поставяне на преместваем обект – щанд за сладолед, с площ 5,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, Зона „Б“, пл. „Свобода“ в близост до сградата на Съдебна палата, позиция „С5“, с начална тръжна месечна наемна цена – 279,00 лв. (Двеста седемдесет и девет лева) без включен ДДС.

8. За срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост – за поставяне на преместваем обект – щанд за сладолед, с площ 5,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, Зона „Б“, пл. „Свобода“ в близост до сградата на Съдебна палата, позиция „С6“, с начална тръжна месечна наемна цена – 279,00 лв. (Двеста седемдесет и девет лева) без включен ДДС.

9. За срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост – за поставяне на преместваем обект – машина за сладолед, с площ 1,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, Зона „Б“, пл. „Свобода“, в близост до сградата на Община Русе, ул. „Борисова“ пред №2, с начална тръжна месечна наемна цена – 113,00 лв. (Сто и тринадесет лева) без включен ДДС.

10. За срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост – за поставяне на преместваем обект – щанд за сладолед, с площ 5,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, Зона „В2“ по ул. „Александровска“ от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Зайчар“, между сградата на ЦБА и училище „Отец Паисий“, позиция „С7“, с начална тръжна месечна наемна цена – 279,00 лв. (Двеста седемдесет и девет лева) без включен ДДС.

11. За срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост – за поставяне на преместваем обект – щанд за сладолед, с площ 5,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, Зона „В2“ по ул. „Александровска“ от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Зайчар“, между сградата на ЦБА и училище „Отец Паисий“, позиция „С8“, с начална тръжна месечна наемна цена – 279,00 лв. (Двеста седемдесет и девет лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)