Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1307

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1307
Прието с Протокол №   61/01.06.2007 г.

 

  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14, ал.7 от ЗОС; чл.12, ал.ал.1 и 2, чл. 17 от Наредба №1; раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 и чл.21, ал.1 от Наредба №7,  Общинският съвет реши:                                       
    І.   Дава съгласие да бъде проведен конкурс за отдаване под наем на части от терени ПОС, както следва:
    1. Терен за поставяне на павилион за вестници и списания на ул. “Мостова”, с площ от 1,44 кв.м. и начална наемна цена – 16,00лв., за срок от три години.   
    2. Шест броя терени, по обща схема за цветен пазар, за поставяне на павилиони за цветя  всеки с площ 9,00 кв.м и начална наемна цена съответно  – 135,00 лв., за срок от пет години.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на конкурс по т.І. след влизане в сила Решение на Общинския съвет и сключи договори за наем с лицата спечелили конкурса със срокове на договорите,  посочени в т.І