Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1308 Прието с Протокол № 47/20.04.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 2, ал. 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 34, ал. 2, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Общински съвет – Русе реши:

Поправя допусната очевидна фактическа грешка в т. 6 от Решение №1264, прието с Протокол №46 от 16.03.2023 г. на Общински съвет – Русе, относно определяне на месечна наемна цена, за отдаване под наем за срок от пет години, на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – стоянка за рикши и други атракционни колички, с площ от 5,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, УПИ XXXV-Парк на младежта, като текста “………… с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 171,00 лв. (Сто седемдесет и един лева) без включен ДДС“, да се чете “…………с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 197,00 лв. (Сто деветдесет и седем лева) без включен ДДС“.

В останалата си част Решение №1264, прието с Протокол №46 от 16.03.2023 г. на Общински съвет – Русе остава непроменено.

Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му, чрез Общински съвет – Русе, по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)