Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1308 Прието с Протокол № 47/26.02.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2, чл.9 и чл.69, ал.1 от Закон за местните данъци и такси и чл.79 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе като:

§1. В чл.11:
а) в ал.1 думите „от 1 март до 30 юни и до 30 октомври“ се заменят с „до 30 юни и до 31 октомври“.
б) в ал.2 думите „от 1 март“ се заличават.

§2. В чл.18, ал.1 накрая се добавя „и се съобщава на лицата до 1 март на същата година“.
§3. В чл.40:
а) създават се нови ал.1 и 2:
„(1) Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.“
„(2) Алинея 1 не се прилага когато:
1. пътното превозно средство е придобито по наследство;
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;
4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;
5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на данъчното облекчение по чл.45, ал.2 и 3, когато в регистъра има данни за екологичната категория на превозното средство.“
б) предишен текст на чл.40 става ал.3 и се изменя така:
„(3) Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал.1, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл.32 от ЗМДТ.“
§4. В чл.46, ал.1 думите „от 1 март до 30 юни и до 30 октомври“ се заменят с „до 30 юни и до 31 октомври“ и думите „от 1 март“ се заличават.

Преходни и заключителни разпоредби:

§5. В наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл.14, ал.5 думите „30 октомври“ се заменят „31 октомври“.
2. В чл.15, ал.1 към текста се добавя ново изречение: „За имот – държавна или общинска собственост, таксата се заплаща от лицето, на което имотът е предоставен за управление“.
3. В чл.16, ал.3 след думата „имота“ се допълва с „изчислена съгласно подадена данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ“.
4. Предишен текст на чл.16, ал.5 се изменя така: Не се събира такса за сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения за имотите, които няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация от лицето/лицата по чл.15 по образец /Приложение №1/ в Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Русе до края на предходната година.
5. В чл.16, ал.7 думите „отдел „Местни данъци и такси““ се заменят с думите „Дирекция „Местни данъци и такси““.
6. В чл.16, ал.8 думата „Е.ОН“ АД се заменя с думите „обслужващото електроразпределително дружество“.
7. В чл.16, ал.9 думите „отдел „Местни данъци и такси““ се заменят с думите „Дирекция „Местни данъци и такси““.
8. В чл.17, ал.1 думите „до 30 октомври“ се заменят с „до 31 октомври“.
§6. Наредбата влиза в сила с приемането й, с изключение на §5, т.4, който влиза в сила от 1 януари 2016 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)