Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1308

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1308
Прието с Протокол №   61/01.06.2007 г.

 
    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и  чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на ОбС – Русе; раздел І, чл.2, ал. 1, т.33 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на ОбС – Русе, Общински съвет – Русе реши:
   
1. Дава съгласие да се проведе търг за отдаване под наем за срок от три години на  част от имот публична  общинска собственост, в сградата на Община – Русе, етаж VІ, западно крило, състоящ се от 1,00кв.м. площ и начална месечна наемна цена – 83,66лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.33 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.

2. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на търг по точка 1. след влизане в сила Решение на Общинския съвет издаде заповед, определяща спечелилия търга и сключи договор за наем за срок от три години с лицето спечелило търга .