Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1308

Прието с Протокол № 63/16.09.2011 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл.34, ал. 1, т.2 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, във връзка с протокол № 120/20.05.11 г. на Комисията по общинска собственост и искане вх.№ ОС22/1/15.02.2011 г. от Клавдия Любенова Бонева и Тодорка Михайлова Тонева, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за прекратяване съсобствеността между Община Русе и Клавдия Любенова Бонева и Тодорка Михайлова Тонева, чрез изкупуване частта на общината, представляваща 527/827 идеални части от застроения поземлен имот с идентификатор 63427.149.295, АОС № 6497 от 27.06.2011 г. (вписан под № 179 том 19, н.д. 4029 от 04.07.2011 г. на Агенция по вписванията), находящ се в землището на град Русе, местност „Касева чешма”, срещу заплащане на 5254.80 (пет хиляди двеста петдесет и четири лева и осемдесет стотинки) лева, без включени: ДДС, данъци и такси, които са за сметка на купувачите.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и Клавдия Любенова Бонева и Тодорка Михайлова Тонева, чрез изкупуване дела на общината.
3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)