Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1309 Прието с Протокол № 47/26.02.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл.79 от Административно-процесуалния кодекс, Общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Русе, както следва:
– §.1. В чл. 12 се прави следното изменение и допълнение:
– 1. Досегашният текст на чл. 12 става ал. 1, като се заличават думите „документи, доказващо имуществено състояние“.
– 2. Създава се нова ал. 2 със следния текст:
– „ /2/ Информацията за имущественото и семейното положение на заявителя, както и за постоянния му адрес, се предоставя на комисията по чл. 13 по служебен път от Община Русе.“
– § 2. Създава се нов §3 в раздел VI „Заключителните разпоредби“:
„ §3. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 21 за реда, начина условията за отпускане на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Русе е приета с Решение № 1309, по протокол № 47 от 26.02.2015 г. на Общински съвет – Русе“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)