Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1309

Прието с Протокол № 63/16.09.2011 г.

На основание чл.21, ал.l, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.1 от ЗОС и във връзка с чл.34, ал.l, т.1 и ал.2, т.1 от Наредба №1 на Общинския съвет Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се извърши доброволна делба чрез получаване на реални дялове на съсобствен недвижим имот № 897А, кв.596 по регулационния план на град Русе, ЖК „Чародейка – Г – север”, както следва:
ДЯЛ І – ЗА ТОДОРКА ДИМИТРОВА ВЕЛИКОВА терен с площ 645 кв.м, за който е даден идентификатор 63427.6.312, съгласно удостоверение №99-2768-18-10-191/06.04.2009 г. от СГКК – Русе в град Русе, ЖК „Чародейка – Г – север”, при граници: 63427.6.63, 63427.6.313 и 63427.6.76;
ДЯЛ ІІ – ЗА ОБЩИНА РУСЕ терен с площ 779 кв.м за който е даден идентификатор 63427.6.313 съгласно удостоверение №99-2768-18-10-191/06.04.2009 г. от СГКК – Русе в град Русе, ЖК „Чародейка – Г – север”, при граници: 63427.6.63, 63427.6.312 и 63427.6.76.
Задължава Тодорка Димитрова Великова да заплати дължимите данъци и такси.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за доброволна делба на имота, предмет на т.1 от настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му пред АС – Русе по реда на АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)