Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 131 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл.21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл.1, т. 1, чл. 2, ал.1, т. 9, чл. 3, чл. 4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:
Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години на част с площ от 1,00 кв. м., находяща се на първи етаж в двуетажна масивна сграда, със застроена площ на цялата сграда – 120,00 кв. м., с предназначение – за здравна служба и СНС, ситуирана в Урегулиран поземлен имот VIII – 126, 127 – за здравна служба, от кв. 17, по плана на с. Семерджиево, Община Русе, описана в АПОС № 1262 от 24.03.1997 г., за поставяне на преместваем обект – терминално устройство АТМ – банкомат, съобразно утвърдена на 02.02.2016 г. от главния архитект на Община Русе, схема за поставяне, с начална тръжна месечна наемна цена – 8,30 лв. (осем лева и тридесет стотинки), без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)