Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 131 Прието с Протокол № 6/29.02.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

              Изменя Решение № 1468, прието с Протокол № 52/21.09.2023 год. на Общински съвет – Русе, като в точка 1 вместо: „…с прогнозен приход от продажбата в размер на 58 550,00 лева (петдесет и осем хиляди петстотин и петдесет лева), без дължими данъци и такси…“,  да се чете: „….с прогнозен приход от продажбата в размер на 34 668,00 лева (тридесет и четири хиляди шестстотин шестдесет и осем лева), без дължими данъци и такси…“ и в точка 2. вместо „ ….. на цена от 58 550,00 лева (петдесет и осем хиляди петстотин и петдесет лева), без включени дължими данъци и такси……“, да се чете : „…. на цена от 34 668,00 лева (тридесет и четири хиляди шестстотин шестдесет и осем лева), без включени дължими данъци и такси…“.

В останалите си части Решение № 1468, прието с Протокол № 52/21.09.2023 год. на Общински съвет – Русе остава непроменено и запазва своето действие.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)