Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 131

РЕШЕНИЕ № 131
Прието с Протокол № 10/17.04.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.2, т.3 от Наредба №7 на Общинския съвет и т.3 – изречение последно от „Специфичните правила при поставяне на преместваеми обекти на територията на пл.”Свобода” – гр.Русе,”, Общинският съвет реши:

1. Изменя Решение №1350 от 06.07.2007г. на Общински съвет – Русе подробна схема за преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ за зона “Б” (площад ”Свобода”), като от нея отпаднат преместваемите обекти пред южната фасада на Доходното здание от централния му вход до ул.”Гладстон”.
2. Задължава гл.архитект на Община Русе да отрази промяната по т.1 в схемата.
3. Задължава кмета на Община Русе да прекрати Договор № 2582/26.03.2008 г. за отдаване под наем на терен за лятна градина с фирма „Ганчев” ЕООД и да осигури премахването на преместваемите обекти на основание чл.27, т.9 от Наредба № 7 на ОбС – Русе и чл.57”а”, ал.1, т.2 от ЗУТ.
На основание чл.60, ал.1 от АПК ДОПУСКА:
Предварително изпълнение на настоящото решение, което се обуславя от необходимостта да се защити особено важен обществен интерес – реализация на договора между Европейската комисия и Община Русе за изграждане на Европейски информационен център „EUROPE DIRECT”, както и поради опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта.